יום רביעי, 16 בינואר 2019

שלח סמס עם איומים ברצח וישב בכלא 10 חודשים


שלח סמס עם איומים ברצח וישב בכלא 10 חודשים

בית המשפט העליון דחה לאחרונה ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט י' בן חמו) בת"פ 26024-12-16 מיום 3.10.2017, בגדרו נגזרו על המערער 10 חודשי מאסר בפועל; 12 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור על אחת מן העבירות בהן הורשע; ופיצוי כספי למתלוננת בסך 1500 ש"ח. כמו כן, הופעל מאסר מותנה בן 5 חודשים אשר הוטל על המערער בת"פ 35615-12-15, כך ש-4 חודשים ירוצו במצטבר לעונש המאסר בפועל וחודש אחד בחופף לו.

 ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרעהמערער הורשע, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של איום בכתב לרצוח, לפי סעיף 307 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק), ואיומים, לפי סעיף 192 לחוק.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, ביום 5.12.2016 התקשר המערער אל גומאנה עבאס (להלן: המתלוננת) ממכשיר הטלפון שברשותו. משסירבה המתלוננת לשוחח עמו, קילל אותה המערער ואיים עליה. בתגובה להזהרתה של המתלוננת כי תפנה למשטרה, השיב המערער כי הוא עצמו המשטרה, וניתק את השיחה. מיד לאחר מכן, בין השעות 7:26 ל-12:47, שלח המערער למכשיר הטלפון של המתלוננת מספר רב של הודעות טקסט ובהן איים עליה ברצח ובפגיעה בכבודה ובגופה, בכוונה להפחידה.

במסגרת זו כתב המערער, בין היתר: "אני נשבע בחיים שלך, את תשלמי בחיים שלך על מילה כזאת", "תרגיזי אותי, תרגיזי אותי כדי שאני אשרוף את הפרצוף שלך עם חומצת מלח", "אני אגמור את החיים שלך", "אני אפגע באבא שלך באחים שלך ובני הדודים שלך ובני הדודות שלך וכל מי שתומך בך".

בתסקיר שירות המבחן למבוגרים שהוגש לבית משפט קמא ביום 16.5.2017 צוין כי המערער אמנם קיבל אחריות פורמאלית על מעשיו, אולם התמקדותו הבלעדית במחיר האישי ששילם במסגרת ההליך הפלילי וחוסר יכולתו להכיר בנזק שנגרם למתלוננת, משקפים קושי בהבנת הבעייתיות הטמונה במעשיו ובנטילת האחריות לביצועם. עוד תואר המערער כאימפולסיבי ותוקפני בסיטואציות בהן חווה תחושת דחייה.

לאור האמור ובעקבות הערכת שירות המבחן כי קיים סיכון גבוה להישנות עבירות מצדו של המערער בעתיד, וכי המערער אינו מבטא נזקקות טיפולית, לא בא שירות המבחן בהמלצה טיפולית בעניינו.

בתסקיר משלים שהוגש לבית משפט קמא ביום 12.9.2017 לא מצא שירות המבחן לשנות מקביעותיו לעיל.

גזר דינו של בית משפט קמא

בגזר דינו עמד בית משפט קמא על מדיניות הענישה הנהוגה, על הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו כתוצאה מביצוע העבירות ועל הנסיבות הקשורות בביצוען.

אשר למדיניות הענישה הנהוגה, סקר בית משפט קמא את גזרי הדין שהגישו הצדדים, ועמד על העונשים אשר הושתו במסגרתם.

אשר לערכים המוגנים שנפגעו, מנה בית משפט קמא את ההגנה על שלוות נפשו ובטחונו של אדם ואת חירות פעולתו הנגזרת מהם, בהדגישו כי עבירת איום בכתב לרצוח מהווה פגיעה משמעותית בערכים אלה, ועל כן ייחד לה המחוקק סעיף נפרד מעבירת האיומים.
            
אשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירות, הדגיש בית משפט קמא כי על אף היעדר אינדיקציה לתכנון מוקדם, רצף ההודעות, טווח הזמן שבו נשלחו והשהות הדרושה לכתיבתן מחייבים את המסקנה לפיה אין מדובר ב"אימפולסיביות גרידא".

עוד עמד בית המשפט על אחריותו המלאה והבלעדית של המערער בביצוע העבירה; על הפגיעה בשלוותה, בטחונה וחירותה של המתלוננת; על היעדר "סיבה או הצדק" לביצוע העבירה, גם בהנחה שהמתלוננת קיללה את המערער עובר לשליחת ההודעות; ועל האפשרות שעמדה בפני המערער להימנע מעשיית המעשה באמצעות עצירת שטף ההודעות.

בנסיבות האמורות לעיל, קבע בית משפט קמא כי מתחם הענישה ההולם לעבירות בהן הורשע המערער נע בין מספר חודשי מאסר בפועל לבין שנים עשר חודשים, שיכול וירוצו בעבודות שירות, ועונשים נלווים.

בעת גזירת עונשו של המערער שקל בית המשפט, כשיקולים לחומרא, את עברו הפלילי, אשר בגינו תלוי ועומד כנגדו עונש מאסר על תנאי, כמו גם את התרשמותו השלילית של שירות המבחן למבוגרים, אשר עלתה מהתסקירים שהוגשו בעניינו של המערער. מנגד, שקל בית המשפט לקולא את הודאתו של המערער במיוחס לו ואת הטענה בדבר פיוס בין משפחת המערער למשפחת המתלוננת.

בסיכומם של דברים סבר בית משפט קמא כי אין בהודאתו של המערער כדי לאיין את האינטרס הציבורי המצדיק ענישה מחמירה במקרים מסוג זה. לנוכח חומרת המעשה ולנוכח הערכת שירות המבחן כי הסיכון להישנותה של התנהגות מפרת חוק מצד המערער גבוה, מצא לבסוף בית משפט קמא כי יש להעמיד את העונש בתוך המתחם ההולם. לפיכך, נקבע עונשו של המערער כפי שפורט בפסקה 1 לעיל.

בערעורו לבית המשפט העליון טען המערער כי בית משפט קמא החמיר יתר על המידה בקביעת עונשו, ולא שקל כראוי את נסיבותיו המקלות. בפרט, סבור המערער כי יש להתחשב בעובדה שמדובר באירוע נקודתי וספונטני שנבע מתוך התלהטות יצרים, כמו גם בתרומתה הניכרת של המתלוננת, לטענתו, להתרחשות האירועים. לבסוף, טוען המערער כי במסגרת גזר דינו, לא ייחס בית משפט קמא את המשקל הראוי להודאתו בעבירות.

מנגד, סברה המשיבה כי יש לדחות את הערעור. המשיבה הדגישה את חומרת מעשיו של המערער, ועומדת על כך שאין במעשיה הנטענים של המתלוננת כדי לאיין את החומרה שיש לייחס להודעות האיום המפורטות, אשר נשלחו ברצף ארוך ומתמשך. עוד מפנה המשיבה לתסקיר העדכני שהוגש בעניינו של המערער, אשר ממנו עולה כי לא חל שינוי במצבו של המערער או בעמדתו ביחס לעבירות שבהן הורשע, וכי גם בעת הזאת, אין בידי שירות המבחן לבוא בהמלצה טיפולית בעניינו. לבסוף, טוענת המשיבה כי העובדה שהמערער ביצע את העבירה בעת שעונש מאסר על תנאי תלוי ועומד נגדו, מלמדת כי יש לייחס משקל מכריע לשיקול ההרתעה בעניינו.

דיון והכרעה
בית המשפט העליון קבע, כי הלכה ידועה היא כי ערכאת הערעור אינה מתערבת בחומרת העונש שנקבעה על ידי הערכאה הדיונית, זולת בנסיבות חריגות שבהן נפלה על פני הדברים טעות מהותית ובולטת בגזר הדין, או שעה שהעונש שהוטל חורג באופן קיצוני מהענישה המקובלת במקרים דומים (וראו למשלע"פ 9821/16 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (30.11.2017)). עניינו של המערער אינו נמנה עם אותם המקרים החריגים המצדיקים את התערבותה של ערכאת הערעור.

בהינתן חומרתם של מעשי המערער, הנשקפת בבירור למקרא כתב האישום, וכן לנוכח שורת פסקי הדין שסקר בית משפט קמא בבואו לקבוע את מתחם העונש ההולם בנסיבות העניין, לא מצא בית המשפט העליון, כי מתחם הענישה שנקבע סוטה לחומרא מן הענישה המקובלת בנסיבות דומות באופן המצדיק את התערבותו.

הגם שהעונש שהוטל על המערער מצוי ברף העליון של מתחם הענישה שנקבע על-ידי בית משפט קמא, בית המשפט העליון סבר, כי נסיבותיו האישיות של המערער אינן מצדיקות התערבות בתוצאה שאליה הגיעה הערכאה הדיונית.

בפרט, אנו סבר בית המשפט העליון, כי בנסיבות העניין קיימים טעמים כבדי משקל להחמרה בעונשו של המערער, ובכללם הרשעתו הקודמת בעבירות של איומים; תסקירי המבחן השליליים שניתנו בעניינו; העובדה שביצע את העבירות דנן בזמן שעונש מאסר על תנאי תלוי ועומד נגדו; וכן היעדר לקיחת האחריות מצד המערער על מעשיו, דבר אשר בא לידי ביטוי בבחירתו לשוב ולהטיל את האחריות על המתלוננת ובהימנעותו מלשלם את הפיצוי שפסק בית משפט קמא.

לסיכום נקבע, כי גזר דינו של בית משפט קמא מגלם איזון ראוי דיו בין כלל השיקולים המנויים במסגרת סעיף 40יא לחוק העונשין והראויים להישקל בנסיבות העניין.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

יום רביעי, 28 בנובמבר 2018

עו"ד נועם קוריס - כתבות ואיזכורים בתקשורת

Search Results

Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס – על הדורסנות של אתרי החדשות וגוגל ולמה אזרחי ישראל הם ...

כל הזמן-6 hours ago
בית המשפט העליון בישראל קיבל את עמדת אתרי החדשות וגוגל ודחה את עתירתו של עו"ד יונתן מילר. ייתכן שאם לאזרחי ישראל היו אותן הזכויות כמו אזרחי אירופה, עו"ד יונתן מילר לא היה צריך לעמוד במצב בו הוא נמצא ואשר כל ישראלי עלול להימצא בו מחר. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: העליון הסיר את חסינות עובד הציבור

כל הזמן-27 Jan 2018
בשנת 2014 המשיב שימש מנהל אגף תרבות ומנהל אולם "זוהר" במועצה המקומית קריית טבעון (להלן: המועצה). המבקש שימש בעבר כראש המועצה, ובשנת 2014 כיהן כחבר מועצה וכיו"ר ועדת הביקורת של המועצה. המבקש ערך בדיקה בנושא תפקודו של אולם "זוהר", והעלה על הכתב את הממצאים תחת הכותרת "סכום עקרי ממצאים מבדיקת פעילותו ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: העליון דחה עתירה נוספת נגד לשכת עורכי הדין

כל הזמן-26 Jan 2018
לגופה של אגרה אציין כי לעותר אין זכות קנויה להיפטר מתשלום אגרה, וגם בשינוי החקיקה בקשר לכך לא נפל פגם כלשהו המצדיק התערבות בית המשפט העליון.. לאור האמור, דין העתירה להידחות על הסף, וכך אנו מורים. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס – על עונש מאסר, דין וקרבות בבית הקברות

כל הזמן-25 Jan 2018
... 4512/15 הרוש נ' מדינת ישראל (6.7.2015)). בית המשפט העליון קבע, כי עונשו של המבקש, אינו חורג כהוא זה ממדיניות הענישה המקובלת בעבירות מסוג זה. די בכך כדי לדחות את הבקשה לרשות הערעור. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועםקוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004.
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס – עשרים חודשי מאסר בגין גניבת רכב אלימה

כל הזמן-24 Jan 2018
אשר להפעלת עונש המאסר על-תנאי נגד עמאד, ב"כ המדינה טענה כי מעשיו – מבחינה מהותית – עולים כדי 'סיוע לגניבת רכב', ועל כן עונש מאסר זה בר-הפעלה במקרה דנן. בית המשפט העליון כאמור, דחה את הערעור והותיר את העונש שנקבע על כנו. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

איחוד תיקים, עיקול ופסיכומטרי • פינת השו"ת עם עו"ד נועם קוריס

כל הזמן-20 Jan 2018
תשובה: הליך איחוד התיקים נועד לתת הגנה מסוימת לחייב, כך שכאשר יש לו מספר תיקים רשאי כל נושה לפעול נגד החייב באופן עקרוני, בלי קשר להתנהלות התיקים האחרים. במסגרת הליך איחוד תיקים בוחן רשם ההוצאה לפועל את יכולות התשלום של החייב באופן כללי, מעכב את ההליכים בתיקי החובות הפרטניים, וקובע סכום קבוע סך הכל שישולם על ידי ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס – האם איום בהתאבדות מהווה עבירה פלילית ?

כל הזמן-23 Jan 2018
על רקע האמור לעיל, בית המשפט העליון קבע כי אין אפוא מקום להרשעתה של המערערת בעבירה שיוחסה לה. אין בכך כדי לומר שהתנהגותה הייתה ראויה. אדרבה, מכתבה לשופטת היה מכתב בוטה ואכזרי, שיש לגנותו, אך לא על דרך הרשעתה בעבירה של ניסיון לאיומים. עו”ד נועם קוריסבעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: גישור, חיסיון, ראש ממשלה ועיתון

כל הזמן-4 Jan 2018
הכתבות בכל אתרי החדשות, כמו גם הפרסום עצמו בפייסבוק עוסקים בהליכי גישור, שעצם מהותם אמור להיות חסוי וסודי, ובוודאי שלא חומר להתגוששות בין של הצדדים בזירות שונות מחוץ לחדרי הגישור. האם הכתבות החדשות הן אלו שיכריעו בסכסוך בין הצדדים, נחכה ונראה. עו”ד נועם קוריסבעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ערוץ 7‬‎

עו"ד נועם קוריס: מפעיל אתר אינטרנט?

ערוץ 7-6 Jan 2018
לא מזמן כתבתי טור על נושא תנאי הגלישה באתרים שונים ועל הצורך של מפעילי אתרי אינטרנט להעמיד באתר תקנון לאתר אינטרנט, כזה שיהיה מתאים, שייגן על בעלי האתר במקרים של מחלוקות שונות עם הגולשים, או אפילו מחלוקות שונות בין הגולשים לבין עצמם, ביחס לפרסומים שנעשים באתר, פעמים רבות על ידי צד שלישי. אולי לא הרבה יודעים, אבל גוגל ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: על חוק זכויות משפחות חיילים שנספו ועל סחיבת ארגזי קרטון

כל הזמן-19 Jan 2018
טענה זו מכוונת אל ממצאי העובדה שקבעה הוועדה ואל יישום הדין על בסיסם, קביעות שכאמור לעיל בית המשפט המחוזי לא ראה להתערב בהן. גם טענותיהם הנוספות של המבקשים נטועות בדל"ת אמות המקרה ואינן מגלות עילה למתן רשות לערער על החלטות הערכאות הקודמות. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: הערעור נדחה, ועדת תכנון ובניה תל אביב משלמת הוצאות משפט

כל הזמן-16 Jan 2018
לבסוף נדחתה גם טענת המבקשת שלפיה גם אם טעה השמאי מטעמה יש לאפשר את תיקון הטעות כדי למנוע פגיעה בקופה הציבורית. נקבע כי בנסיבות העניין האחריות על הטעות בכללה מוטלת לפתחה של המבקשת ואין זה הוגן להשית את מלוא עלות הטעות על המשיבים. עו”ד נועם קוריסבעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס – כתבו נגדכם באינטרנט? איך מסירים מגוגל ומפייסבוק?

כל הזמן-18 Jan 2018
רבים מאיתנו נתקלו במצב בו מישהו כותב נגדנו או בשמנו משהו באינטרנט ופתאום כל העולם רואה, הקלות שבה דברים מתפרסמים באינטרנט ומתפזרים לאין סוף אתרים ואזכורים ברשת יכולה לגרום לאדם נזקים עצומים, פעמים רבות אפילו מבלי שידע מי פרסם נגדו או בשמו את הדברים. מי שניסה לפנות לגוגל או לפייסבוק לצורך הסרת פרסום מכפיש בוודאי הבין ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: פסילת שופט, מראית פני הצדק ודעה קדומה

כל הזמן-15 Jan 2018
לכך יש להוסיף – כאמור בהחלטת בית משפט השלום – כי בקשת המערער לפסילת המותב הוגשה בשיהוי, ורק לאחר שבקשה אחרת שהגיש נדחתה. בית המשפט העליון קבע גם שבנסיבות העניין אין לקבל את הערעור מחמת "מראית פני הצדק". עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: על ידיעות אחרונות, BigDeal.co.il, וסימן מסחרי

כל הזמן-8 Jan 2018
ואכן עיון בשני סימני המסחר, זה לצד זה, מעלה דמיון מובהק העלול להטעות. ולענין זה אין טוב ממראה עיניים: בית המשפט העליון אף חייב את ידיעות אינטרנט בהוצאות המשפט בסך 3,000 ₪, בגין הערעור שהגישה. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרדנועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס – נדחתה עתירת ישיבת תורת חכם לקבלת תמיכות

כל הזמן-17 Jan 2018
בית המשפט העליון דחה לאחרונה שתי עתירות בעניין קבלת תמיכה ממשרד החינוך. העותרות עמותת ישיבת תורת חכם ללימודי הנגלה והפנימיות ועמותת דיבובי אהרון מאיר עתרו לסיוע של בג"ץ אשר דחה את עתירותיהם בהרכב של שלושה שופטים. ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"ד נועם קוריס – דברים שנראים לגוגל אותו דבר · עו"ד נועם קוריס- מיליון דרכים ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס – איתן כבל חשוד בקבלת שוחד ובהפרת אמונים, משטרת ישראל ...

כל הזמן-20 Jan 2018
בעבר נדרש כבל למסור עדות במסגרת הפרשה – העוסקת בשיחות בין מוזס לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. לשכת יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין עודכנה מראש בחקירתו של חבר הכנסת. מהמשטרה נמסר כי חקירתו של כבל "מתנהלת בליווי ופיקוח של פרקליט המדינה ובאישור היועץ המשפטי לממשלה". עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: התפוח המורעל, חיסיון רפואי וחשד לקבלת דבר במרמה

כל הזמן-6 Jan 2018
עילה נוספת המצדיקה דחיית העתירה על הסף, נעוצה בכך שהעותר לא מיצה הליכים בטרם הגשת העתירה משלא העלה בפני המשיבה את טענתו כי יש לחקרו בהתאם לחוק הליכי חקירה בג"ץ 7441/14 פלוני נ' משטרת ישראל. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: על התרסקות הביטקוין והתפוצצות הבועה

ישראל היום-17 Jan 2018
עו"ד נועם קוריס: על בועת הביטקוין ומטבעות וירטואלים | ישראל היום · עו”ד נועם קוריס - על בהלת הביטקוין וסכנת השורט · עו”ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט. כתבתי מספר טורים בדבר המטבעות הדיגיטליים, ביטקוין, לייטקוין, אתריום ואח' המבוססים על טכנולוגיות הבלוקצ'ין שמשמעותה פיזור המידע בצורה מוצפנת על פני מחשבים רבים וללא מחשב ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ערוץ 7‬‎

איקיוטק והקבלה

ערוץ 7-1 Jan 2018
... רק “כתבה” באתר החדשות המוביל ולא צריך אפילו לפנות לרשויות בשביל המידע- אז לעולם אין התיישנות ולעולם המידע יוצג כנגד י', או כנגד מ' או כנגד כל אחד אחר, בתור המידע הראשון שכל אדם ידע עליו. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריסושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004.
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

איך הפכתי לבעל שתי דירות?

כל הזמן-11 Jan 2018
מדורו של עורך הדין נועם קוריס: הקוריאם שואלים – והעו"ד משיב • והשבוע: צרכן שרוצה לבטל עסקה, רוכש דירה שלא רוצה לשלם מס וגם: למה בית המשפט הזמין אותי ל'גישור'?. עו"ד נועםקוריס כ"ד טבת התשע"ח 14:06 11.01.2018. נועם קוריס. שאלה: יש לי דירה בבעלותי וקניתי עכשיו דירה על הנייר. אני לא רוצה לשלם מס על דירה שנייה ולכן אני צריך למכור בתוך שנה וחצי, ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: על מיליון דרכים למיליון הראשון

ישראל היום-16 Oct 2017
עו”ד נועם קוריס - דברים שנראים לגוגל אותו דבר · עו"ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע · עו”ד נועם קוריס כותב על פרטיות ותביעות ייצוגיות בנושא ספאם (חוק התקשורת) · עו”דנועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט. לפי אותה הנוסחה, שמבטיחה לכל אחד שהוא יכול להיות מיליונר, ולפיה אם נשקיע 100,000 ₪ בריבית של 10% לשנה, ונוסיף ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: על מעצרים וחקירות, תקשורת, איקיוטק ולשון הרע

ישראל היום-25 Dec 2017
פורסם בהרבה מקומות שמשרד עורכי דין נועם קוריס ושות אותו ייסדתי בשנת 2004 נתן משך השנים שירותים משפטיים למאות רבות של עסקים בישראל וביניהם גם חברות מובילות ובולטות במשק. בהיקפים ... עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועםקוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004.
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ערוץ 7‬‎

עו"ד נועם קוריס:נוסחה למיליון הראשון

ערוץ 7-29 Nov 2017
עו"ד נועם קוריס. צילום: יח"צ. קראתי באיזה ספר שאני לא בטוח לגבי שמו, הסבר פשוט ומתמטי איך כל אחד יכול להיות מיליונר, על ידי היצמדות לתוכנית קלה ובטוחה. הנוסחה לפי אותו הספר אינה לוקחת סיכונים מיותרים ועובדת על חשבון פשוט ותפיסה לפיה 10% תשואה לשנה בממוצע על הכסף הינה עניין בהישג יד, שלא דורשת כישורים מיוחדים. ועוד כמה ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: כך מתגוננים מפני תביעה ייצוגית ?

ישראל היום-7 Dec 2017
אנחנו קוראים הרבה כתבות ומאמרים באינטרנט על איך מגישים תביעה ייצוגית וכמה לדעת חלק מעורכי הדין כאדי לכם להגיש תביעות ייצוגיות. בעולם המשפט תמיד יש את הצד השני. מה עושים אם פתאום תבעו אותנו בתביעה ייצוגית במיליונים ? בשיתוף ברק רום. פורסם ב: 07.12.2017 09:17 עודכן ב: 07.12.2017 11:17. השמעת כתבה. שתפו. שתפו. Facebook logo ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: המלצות משטרה בתקשורת, מעצר בית ואיקיוטק

ישראל היום-18 Dec 2017
חקירה או מעצר מתוקשרים, הם בדיוק כשמם- מתוקשרים. בשיטת המשפט הישראלית, קיומה של חקירה אינ מהווה עונש, כמו גם שמעצר במסגרת חקירה או מעצר בית כלל אינם מהווים עונש, לבתי המשפט גם אין סמכות להטיל מעצר בית כעונש, אלא שמעצר בית הנו כלי חקירתי, אשר באמצעותו מחייבים חשוד שעדיין נמצא תחת חזקת חף מפשע בהגבלות של אי ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: דברים שנראים לגוגל אותו דבר

ישראל היום-28 Sep 2017
המשיך אותו מקדם אתרים אובססיבי ונכנס לאינספור פורמים באינטרנט בכדי להוסיף תגובות שנושאות את שמי “נועם קוריס”, יחד עם קישורים לאתר הפיקטיבי שהקים בכתובת ... קוריס עו”דנועם קוריס ועורך דין נועם קוריס הוא עורך דין מגניב כי נועם קוריס רוצה להיות נועם קוריס ושמח שהוא נועם קוריס ולא XXXX אז כשנועם קוריס מסתכל במראה הוא רואה את ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: גניזת פרשת איקיוטק- על חובת העדכון לפי חוק איסור לשון הרע

ישראל היום-30 Oct 2017
כותרות בדבר מעצרים וחקירות פליליות אנו רואים בכל אתרי החדשות ובתקשורת בכל יום כמעט, חקירת המשטרה בעניינו של ראש עיר כזה ואחר, על מעצרו של איש העסקים התורן, חברי הכנסת, השר, ראש הממשלה ואפילו רעייתו. אין סקטור של קראנו כבר על רבים ממנו שנחשדו, שנחקרו, שנעצרו, על חלק מסוים מהם קראנו שבסופו של יום הועמדו לדין או אפילו ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: על דוקטורט, פרופ' וביקורת עיתונאית

כל הזמן-17 Dec 2017
קראתי בזמן האחרון סדרת כתבות של כתבת שאני בדרך כלל מאוד מעריך, טלי חרותי סובר מעיתון הארץ, אשר לדעתי באופן לא אופייני לה, קצת נסחפה לכתוש בסדרת כתבות אודות תארים אקדמאיים שונים, את השימוש בהם, בעיקר בקרב עורכי דין. בסדרת הכתבות קיימת ביקורת רבה על שימוש בתארי דוקטור ופרופ' במקרים מסויימים, בחלק מהמקרים נראה ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: זהירות פרסומת על כסף קל אנטי -ספאם

כל הזמן-11 Dec 2017
במקום להעניש ולהרתיע את העבריינים על חוק התקשורת מכלה בית המשפט זמן יקר על סינון "טרמפיסטים", תובעים שאינם יודעים מימינם ומשמאלם באשר להליך שעליו הם חתומים, וחברה מסחרית הבוחשת בהליכים לא לה". עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: על ספאם אוף ומדיניות משפטית

כל הזמן-21 Dec 2017
בשנים האחרונות נחשפים ישראלים רבים לפרסומיה של חברת ספאם אוף שמציעה סיוע בהגשת תביעות כספיות לבתי המשפט לתביעות קטנות, בהתאם לפיצוי ללא הוכחת נזק הקבוע בחוק הספאם. לאחרונה סדרת פסיקות של בתי המשפט השונים הביעו מורת רוח רבה על התנהלותה של חברת ספאם אוף. ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"ד נועם קוריס- מיליון ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: איגוד האינטרנט, לשון הרע וה- IL-DRP

ישראל היום-13 Sep 2017
השבוע פנה אלי למשרדי נועם קוריס ושות', לקוח במייל וביקש לקבל שירותים משפטיים ממשרדי בכדי להסיר מהאינטרנט פרסומים לא מחמיאים שפורסמו בפייסבוק, באמצעות אתר הנושא את שמו ובמקומות נוספים, זה הזכיר לי את הסיפור האישי שלי כשיום בהיר אחד בתחילת שנת 2016 רשמה חב' דומיין דה נט, שמחזיקה ברישיון מטעם איגוד האינטרנט, ולבקשת ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: על בהלת הביטקוין וסכנת השורט

כל הזמן-16 Dec 2017
קשה להתעלם מהעניין הרב שמגלה המטבע הוירטואלי ביטקוין בקרב הציבור, בכותרות בתקשורת ובכל המערכת הפיננסית, בארץ ובעולם. אחרי עלויות חדות מאוד בשערי הביטקוין ועוד סערות קשות בשוק ההון בישראל ולאור הודעת הרשות לניירות ערך יש מי שממהר לפתוח פוזיציית שורט לביטקוין. ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"ד נועם קוריס- מיליון דרכים למיליון ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: טבע ותרופה לפיטורים

כל הזמן-17 Dec 2017
משך שנים חברת התרופות הישראלית טבע הייתה ספינת הדגל של התעשיה הישראלית, החברה הגדולה ביותר בישראל שהובילה גם את מדד תל אביב 25 ואשר אין כמעט ישראלי שלא היה מושקע בה בצורה ישירה או עקיפה, דרך קרנות הפנסיה וקרנות הנאמנות. ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"דנועם קוריס- מיליון דרכים למיליון הראשון · עו"ד נועם קוריס – דברים ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: על בועת הביטקוין ומטבעות וירטואלים

ישראל היום-27 Dec 2017
קשה שלא להיחשף למבול הפרסומים הבלתי פוסקים בדבר המטבעות הדיגיטליים, ביטקוין, לייטקוין, אתריום ואח' המבוססים על טכנולוגיות הבלוקצ'ין שמשמעותה פיזור המידע בצורה מוצפנת על פני מחשבים רבים וללא מחשב ראשי שיכול לשלוט בעצמו על המערכת. בשיתוף ברק רום. פורסם ב: 27.12.2017 10:41 עודכן ב: 27.12.2017 12:41. השמעת כתבה. שתפו. שתפו.
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫ישראל היום‬‎

עו”ד נועם קוריס: בנק דיסקונט, ערן אזרן ובתי המלון

ישראל היום-20 Dec 2017
עו”ד נועם קוריס: בנק דיסקונט, ערן אזרן ובתי המלון ... שמי בכתבה דווקא בהקשר לחקירת פרשת איקיוטק שנגנזה, מסיבותיו שלו הוא רק שכח ציין שהפרשה נגנזה כמו שפורסם למשל בישראל היום. עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט מאז שנת 2004. שתפו. שתפו.
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: אז מה ההשקעה הכי טובה לכסף שלי ?

כל הזמן-3 Oct 2017
שאלו אותי מהן ההשקעות שיכולות לעשות הכי טוב לחסכונות שלנו ? אז קראתי כמה כתבות בקשר לעובדה שבבנקים לא מקבלים כבר כמעט כלום על חסכונות, ויוצא שכמעט כל אחד מאתנו מחפש איפה עדיין אפשר לקבל תשואות גבוהות בסיכון נמוך ? קישור: לקבלת הצעות על השקעות. ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"ד נועם קוריס – דברים שנראים לגוגל אותו ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: 2000 מקרים דומים בפני שופטים שונים, האם הפסיקות יהיו ...

כל הזמן-2 Dec 2017
לכך יש להוסיף, שהבקשה הוגשה עוד בטרם החלו ההליכים להתברר לגופם בפני ערכאות הערעור. לאור כל אלו נקבע בית המשפט המחוזי בחיפה יפעל לקיום הדיון בכל המקרים יחדיו, בהקדם ועל מנת להקטין ככל האפשר את הפגיעה במשיבים, שעניינם נדון זה שנים רבות. עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס: מהי ההשקעה הכי טובה לשנת 2018?

כל הזמן-13 Dec 2017
אחרי שכתבתי כמה מאמרים על השקעות ובחנתי כמה הצעות להשקעה שכולנו רואים את הפרסומים שלהן כל הזמן, אני קורא לכם הגולשים להציע ולספר על הזדמנויות להשקעה שבהם נתקלתם. ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"ד נועם קוריס – דברים שנראים לגוגל אותו דבר · עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע · עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫כל הזמן‬‎

עו"ד נועם קוריס – אזהרה! בית הדין הרבני נגד ניכור הורי

כל הזמן-29 Oct 2017
בית הדין הרבני בנתניה, כבוד הדיינים הרב שניאור פרדס, הרב מיכאל עמוס, הרב חיים ו' וידאל הבהיר לאחרונה היטב, כי: לכל החפץ בבריאות נפש ילדיו לראות בפסק דינו בתיק 292687/2 אות אזהרה והתראה ולימוד השכל עד היכן יכול סכסוך בין הורים לדרדר ילדים שהם נפשות רכות ואומללות הנרמסות ברגל גסה בלב אטום המונחה ע"י אינטרס צר, קטן ונקמני ...
Story image for ‫נועם קוריס‬‎ from ‫בחדרי חרדים‬‎

עו"ד נועם קוריס: פרשת איקיוטק נגנזת; מתי יש לעדכן לפי חוק איסור לשון הרע

בחדרי חרדים-6 Nov 2017
אין סקטור של קראנו כבר על רבים ממנו שנחשדו, שנחקרו, שנעצרו, על חלק מסוים מהם קראנו שבסופו של יום הועמדו לדין או אפילו הורשעו אבל על אף אחד כמעט לא קראנו שנגנזה נגדו החקירה, למרות שבמקרים רבים למדי חקירות המשטרה נגנזות, ובדיקת הרשויות מלמדת שאין מקום להעמיד לדין או להגיש כתב אישום נגד האדם שנגדו קראנו כותרות מרובות, ...